Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Історія державного архіву

Verh2  Галузевий державний архів матеріалів гідрометеорологічних спостережень ДСНС України (ГДА МГС) створений у 1995 році, коли розпочалась реалізація Постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 р. № 570 «Про створення галузевого державного архіву Державного комітету по гідрометеорології». Згодом, починаючи з 2011 р., низка трансформацій у системі центральних органів виконавчої влади зумовила вихід нової постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 862 «Про створення галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби з надзвичайних ситуацій».

  ГДА МГС відповідно до свого Положення  є структурним підрозділом Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з функціями і повноваженнями державної архівної установи. Першим очільником галузевого державного архіву був Володимир Онуфрієнко (1995-2001 рр.), на плечі якого власне і лягли організаційні та кадрові проблеми формування архіву.

  ГДА МГС є правонаступником Відділу гідрометеорологічного фонду (Гідрометфонд), заснованого у Київській метеорологічній обсерваторії у 1958 р.

  Рада Народних Комісарів УРСР прийняла декрет від 19 листопада 1921 р. про створення Української метеорологічної служби (Укрмет) і вже в 1922-1927 рр. в Київській гідрометеорологічній обсерваторії (ГМО) розпочався систематизований збір матеріалів до єдиного гідрометеорологічного архіву.

   До складу Гідрометфонду увійшли унікальні матеріали спостережень такі як спостереження по станції Херсон - з 1808 р., Київ - з 1812 р., по Полтаві - із 1824 р. по Луганську 1828 р. та ін., щоденники візуальних спостережень з початку XIX століття, унікальні гідрологічні щорічники середини XIX століття, є дані гідрометеорологічних спостережень під час Першої світової війни, Громадянської та Другої світової війн.  Ці матеріали є результатами візуальних спостережень і мають, головним чином, історичну цінність. Більшість матеріалів дійшло до нас у вигляді друкованих текстів.

  Формування матеріалів галузевого державного архіву відбувалося протягом століття і продовжується безперервно і зараз. Україна має унікальну гідрометеорологічну інформацію.

  Розгалужена по всій території України мережа стаціонарних і пересувних пунктів спостережень охоплює майже всі аспекти контролю за станом довкілля країни. В цих пунктах  ведуться спостереження за метеорологічними, гідрологічними, аерологічними і агрометеорологічними показниками, на гірських станціях ведуться спостереження за сніголавинними і селестоковими процесами, на приморських за станом Чорного і Азовського морів. Також в системі гідрометслужби ведуться стаціонарні та пересувні спостереження за хімічним і радіоактивним забрудненням в атмосфері, воді і ґрунтах. Матеріали зберігаються у фондах галузевого державного архіву і активно використовуються науково-дослідними і виробничими організаціями різних галузей народного господарства при складанні фактичної оцінки, прогнозних та ретроспективних розрахунків екологічного стану України.

  В роки Великої Вітчизняної війни гідрометеорологічний архів Українського управління гідрометслужби був евакуйований в м. Куйбишев (нині Самара), а потім в м. Уфу.

  Частина архівних документів при переїзді  була втрачена. В 1944 році архів було повернуто до Києва.

  В період німецької окупації території  України німці організували гідрометеорологічні інститути в Києві, Одесі, Луцьку і інших містах, що дозволило зберегти окремі документи що містять безперервний ряд спостережень. У Харкові в період німецької  окупації працював інститут клімату. Для керівництва цим інститутом в Харків із Воронежа німцями був доставлений професор А.В. Шипчинський.

  В післявоєнний період велику роботу по упорядкуванню поверненого з евакуації і залишеного німцями архіву зробив Д.А. Дирин (1949 - 1957 рр.), який очолив гідрометеорологічний архів в перші післявоєнні роки. Після відтворення і подальшого розвитку мережі спостережень в повоєнний час науково-технічний архів став швидко поповнюватись.

  На сьогодні склад і види документів, які підлягають збереженню в галузевому державному архіві, а також строки їх зберігання визначаються Експертно-перевірною комісією ГДА МГС, а також у відповідності з затвердженим «Переліком видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забруднення навколишнього природного середовища із зазначення строків їх зберігання». Адміністративно-керівні документи, кадрові документи,  та документи  загального діловодства в ГДА МГС не зберігаються.

 Головним завданням ГДА МГС є:

– збір, облік і зберігання матеріалів гідрометеорологічних спостережень за результатами інструментальних і візуальних гідрометеорологічних спостережень, базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, що оброблені та проаналізовані за встановленими методиками і занесені на паперові або технічні носії інформації, і які утворилися в процесі діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС, на підприємствах, в установах і організаціях інших галузей та сфер діяльності незалежно від форм власності, які провадять гідрометеорологічну діяльність.

– забезпечення потреб організацій та установ різних галузей економіки і форм власності в гідрометеорологічній інформації та інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища.

  До складу ГДА МГС входить три відділи: зберігання інформації на паперових носіях (ВІП), зберігання інформації на технічних носіях (ВІТ),  підготовки та видачі інформації (ВПІ).

Основою відділу зберігання інформації на паперових носіях (ВІП) стали архівні документи гідрометеорологічного фонду, який як відділ функціонував у складі Київської гідрометеорологічної обсерваторії ще з 1958 року.

  У відділі зберігаються матеріали які містять дані гідрометеорологічних спостережень про минулий та сучасний стан довкілля України за його кількісними та якісними показниками, а саме: документи з питань гідрології, метеорології, агрометеорології, аерології, синоптики, гідробіології, відомості про радіаційний контроль та матеріалами спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища.

  Тут містяться окремі документи метеорологічних спостережень (з перервами) по Херсону з 1808 р., по Києву з 1812 р., по Полтаві з 1824 р., по Луганську 1828 р. тощо. В архіві також зберігаються Щоденники візуальних метеорологічних спостережень з початку ХІХ ст., унікальні гідрологічні щорічники Австрії, Угорщини, Польщі, є дані гідрометеорологічних спостережень періоду Першої світової війни, Громадянської та Другої світової війн.

  Усі матеріали зберігаються у восьми фондах архіву і активно використовуються студентами і аспірантами закладів вищої освіти, а також при підготовці спеціалістами довідок на запити науково-дослідних і виробничих організацій різних галузей економіки, для прогностичних і ретроспективних розрахунків екологічного стану України. Саме матеріали галузевого державного архіву слугують надійним фундаментом досліджень з питань клімату та оцінки стану природного середовища в країні, яку проводять вчені  Українського гідрометеорологічного інституту та інших наукових установ.

Відділ зберігання інформації на технічних носіях (ВІТ) був створений у складі галузевого державного архіву у 1996 р. для забезпечення зберігання гідрометеорологічної інформації та інформації про стан навколишнього природного середовища в електронній формі на технічних носіях.

  Необхідність створення відділу зумовлена тим, що з 1988 року в гідрометслужбі України вся інформація,як оперативна так і режимна, почала оброблятися в автоматичному режимі на ЕОМ.

  Впровадження персональних комп`ютерів на початку 1990-х років дозволило модернізувати багато робочих місць метеорологів, гідрологів, радіометристів, гідрохіміків та ін.

  Створення відділу дозволило започаткувати поряд з накопиченням і зберіганням інформації на паперових носіях інший напрямок – зберігання та організація доступу до матеріалів гідрометеорологічних спостережень у електронній формі.

  Протягом свого існування відділ зберігає гідрометеорологічну інформацію та інформацію про стан навколишнього природного середовища з усіх напрямків діяльності гідрометеорологічної служби України.

Створено страховий фонд.

  На сьогодні ведуться роботи зі створення програмного комплексу для внесення та обробки первинної гідрологічної інформації. У його розробці  використовуються сучасні клієнт-серверні WEB-технології.

Діяльність відділу підготовки і видачі інформації (ВПІ).  До створення галузевого державного архіву, тобто до 1995 року, відділ підготовки та видачі інформації існував як самостійний структурний підрозділ обсерваторії і мав назву Бюро розрахунків і довідок (БРІД). Початок функціонування БРІД - 1938 рік.

  У післявоєнний період БРІД відновив свою діяльність відповідно до наказу по Головному управлінню гідрометслужби при Раді Міністрів СРСР (ГУГМС) від 24 вересня 1949 року № 919 ст.10 і розпорядження ГУГМС від 31 грудня 1949 року № 70523, яким передбачалася організація БРІД у республіканських і територіальних управліннях гідрометслужби. На державному рівні організація БРІД в системі гідрометеорологічної служби була закріплена Постановою Ради Міністрів СРСР від 7 грудня 1953 року № 2895.

 При організації галузевого державного архіву колишній БРІД увійшов до складу ГДА МГС й отримав назву - Відділ підготовки та видачі інформації (ВПІ).

 Діяльність ВІП здійснюється на основі договорів. Відділ, використовуючи матеріали спостережень мережі гідрометеорологічної служби, які зберігаються в ГДА МГС, виконує розрахунки гідрометеорологічних характеристик, складає довідки і описи стану природного середовища окремих районів, басейнів рік, населених пунктів України, надає фонові концентрації забруднювальних речовин.

  ВПІ надає консультації та рекомендації з питань гідрометеорології та стану природного середовища до відповідних розділів проектів будівництва і реконструкції промислових, громадських установ та ін.

  Усі роботи виконуються відповідно до діючих методик. Дані підготовлені у відділі проходять необхідний контроль у відповідних методичних відділах обсерваторії і мають необхідне науково-технічне й історичне підґрунтя.

  На сьогоднішній день серед першочергових завдань галузевого державного архіву – оцифрування архівних документів НАФ та створення електронних картотек, над чим зараз і працюють фахівці.

© 2024, ЦГО. Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва центральної геофізичної обсерваторії

Please publish modules in offcanvas position.